ตรวจสอบประวัติผู้เช่า

แจ้งกฎระเบียบการพักอาศัย
ส่งข้อมูลผู้เช่าให้นิติบุคคล จัดทำสัญญาเช่า
ตรวจสอบความพร้อมห้องชุด ให้ชาวต่างชาติเข้าพักอาศัย
ต้องแจ้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ปล่อยเช่ารายวันผิดกฎหมาย

   มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท ปรับอีกวันละ 10,000 บาทหากยังฝ่าฝืน
ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547  มาตรา 15 ประกอบมาตรา 59


สำเนาบัตรประจำตัวคนต่างด้าว / หนังสือเดินทาง / ใบแจ้งรับชาวต่างชาติเข้าพักอาศัย
ฝ่าฝืนมีความผิดตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522
1.นำคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย มีโทษ จำคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
2.ให้ที่พักพิง ช่วยเหลือ ซ่อนเร้น มีโทษจำคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
3.รับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองภายใน 24 ชั่วโมง