นโยบายส่วนบุคคลและข้อกำหนด

นโยบายส่วนบุคคลและข้อกำหนด ของ www.lpn.co.th/lumpinicommunity

LPN ตระหนักถึงเรื่องการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในการใช้งานบริการเว็บไซต์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ดังนั้นเพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาชิกและผู้ใช้บริการ www.lpn.co.th/lumpinicommunity ควรศึกษาเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ อย่างละเอียดและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

เงื่อนไขและข้อตกลง
การเข้าใช้บริการเว็บไซต์นี้ ถือว่าผู้ใช้บริการได้ยอมรับข้อตกลงทุกประการและพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขและบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ ข้อกำหนด และ เงื่อนไขต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมยิ่งต่อสถานการณ์ปัจจุบันได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

1. ผู้ใช้บริการจะต้องใช้เว็บไซต์นี้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ห้ามผู้ใช้บริการปิดประกาศ (post) ใดๆ และ/หรือรับส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์นี้ในลักษณะที่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมอันดี เสียดสีก่อให้เกิดความขัดแย้ง เป็นความลับ ล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิอื่นใดของบุคคลภายนอก ข่มขู่ หรือลามกอนาจาร รวมทั้งห้ามปิดประกาศ(post) อัพโหลด(upload) หรือทำให้มีขึ้นซึ่งสิ่งที่ถูกคุ้มครองด้วยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาบนเว็บไซต์ www.lpn.co.th/lumpinicommunity โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของงานทรัพย์สินทางปัญญานั้นๆ ก่อน ภาระหน้าที่ในการตัดสินใจว่าสิ่งใด เป็นสิ่งที่ถูกคุ้มครองภายใต้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอยู่ที่ผู้ใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา หรือความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดขึ้น

2. ผู้ใช้บริการอนุญาตให้บริษัท หรือผู้ใดก็ตามที่บริษัท เห็นสมควรทำการลบ แก้ไข ทำซ้ำ เผยแพร่และแจกจ่ายสิ่งใดๆ ที่ผู้ใช้บริการได้ทำให้มีขึ้นบนเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3. เว็บไซต์ www.lpn.co.th/lumpinicommunity มีสิ่งที่ถูกคุ้มครองด้วยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ กราฟฟิค เพลงและ เสียง ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการแก้ไข ดัดแปลง ส่ง ทำซ้ำ เผยแพร่ หรือมีส่วนร่วมในการกระทำดังกล่าวในทุกกรณี เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งและถูกต้องจากบริษัท หรือเจ้าของงานทรัพย์สินทางปัญญานั้นๆ ก่อนแล้วแต่กรณี และผู้ใช้บริการสามารถดาว์นโหลด (download) และใช้สิ่งที่ถูกคุ้มครองด้วย ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อใช้ประโยชน์ของตนเองเท่านั้น

4. ผู้ใช้บริการตกลง ยินยอม และเข้าใจโดยชัดแจ้งแล้วว่าผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ โดยความเสี่ยงของผู้ใช้บริการเองทั้งสิ้น บริษัท หรือพนักงานของบริษัท หรือตัวแทนของบริษัท ไม่รับประกันว่าเว็บไซต์ จะปราศจากข้อผิดพลาดหรือข้อขัดข้อง รวมทั้งไม่รับประกันถึงความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลหรือ บริการใดๆ บนเว็บไซต์

5. บริการของเว็บไซต์นี้เป็นการให้บริการตามสภาพและตามสถานะที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ข้อจำกัดความรับผิดนี้ ใช้กับความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการให้บริการ ข้อผิดพลาด การละเว้น การขัดข้อง ข้อบกพร่อง การล่าช้าในการให้บริการ ส่งข้อมูล และคอมพิวเตอร์ไวรัส รวมทั้ง การเข้าถึงโดยไม่มีอำนาจเพื่อเข้าใช้หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล ผู้ใช้บริการรับทราบว่าบริษัท ไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีหมิ่นประมาทหรือการกระทำอันเป็นการผิดกฎหมาย ของผู้ใช้บริการรายอื่น หรือของบุคคลอื่น และความเสี่ยงในการรับผิดในความเสียหายที่อาจเกิดใดๆ ทั้งหมดตกอยู่กับผู้ใช้บริการเท่านั้น

6. บริษัท หรือผู้ใด หรือหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้องในการสร้าง การดำเนินการ การบำรุงรักษา การเผยแพร่เว็บไซต์ รวมทั้งผู้ร่วมให้บริการด้านข้อมูล (Content partners) จะไม่ต้องรับผิดสำหรับความเสียหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือการไม่สามารถใช้บริการเว็บไซต์ ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด

7. บริษัทขอสงวนในการตรวจสอบและควบคุมเนื้อหาของข้อมูลบนเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงในห้องตั้งกระทู้สนทนา (Web board) และการแสดงความคิดเห็น (Comment) ต่างๆ เพื่อให้ การเข้าใช้บริการเป็นไปตามข้อตกลงนี้ และเป็นไปตามกฎหมายหรือคำสั่งของหน่วยงานรัฐที่มีอำนาจ บริษัท มีสิทธิเด็ดขาดในการตัดสินใจที่จะดำเนินการแก้ไข ปฏิเสธ ไม่ให้ประกาศข้อความ หรือลบข้อความใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

8. ทั้งบริษัท และผู้ใช้บริการสามารถบอกเลิกสัญญานี้ได้ตลอดเวลา โดยบริษัท สามารถบอกเลิกสัญญาได้ทันทีหากบริษัท เห็นว่าผู้ใช้บริการมีการกระทำที่ ไม่เหมาะสมและไม่สามารถยอมรับได้หรือหากผู้ใช้บริการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ข้อหนึ่งข้อใด

9. ข้อมูลที่บุคคลที่สามและจากผู้ใช้บริการเว็บไซต์นำมาเผยแพร่นั้น บริษัท ไม่มีอำนาจควบคุมเหนือข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ ความเห็น คำแนะนำ ข้อความ คำกล่าว บริการ ข้อเสนอ หรือข้อมูลข่าวสารอื่นใดที่ได้แสดงหรือจัดให้มีบนเว็บไซต์ นี้โดยบุคคลที่สามรวมทั้งผู้ให้บริการ เป็นของผู้เขียน ผู้เผยแพร่หรือแจกจ่ายรายนั้นๆ ไม่ใช่ของบริษัท และบริษัท ไม่รับประกัน และ/หรือรับรองในความถูกต้อง แม่นยำ ความครบถ้วน และความมีประโยชน์ของข้อมูล โดยผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลนั้นเอง

บริษัทสงวนสิทธิที่จะแก้ไข ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงข้อความทางกฎหมายนี้ได้ตลอดเวลา ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องบอกกล่าว

 

ทีมงาน www.lpn.co.th/lumpinicommunity ได้ตระหนักดีถึงประเด็นในเรื่องการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในการใช้งานบริการเว็บไซต์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ดังนั้นเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อตัวท่านเอง

ท่านสามารถอ่าน ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อกำหนดการใช้งานบนเว็บไซต์นี้ ดังต่อไปนี้

เงื่อนไขการสมัครสมาชิก
1. การสมัครสมาชิก www.lpn.co.th/lumpinicommunity ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

2. ผู้สมัครสมาชิกต้องให้ข้อมูลของตนเองที่เป็นจริงและสามารถตรวจสอบได้ให้ครบทุกข้อ เพื่อสิทธิประโยชน์ของตัวท่านเอง

3. การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ในเว็บไซต์ www.lpn.co.th/lumpinicommunity หากทีมงานตรวจพบข้อมูลที่เป็นเท็จหรือข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด ทีมงานมีสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การเป็นสมาชิก หรือยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ทันที

4. ผู้ใดแอบอ้างหรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างการสมัครสมาชิก ถือเป็นความผิดและต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนด

5. สมาชิกจะต้องใช้นามจริงหรือนามแฝงที่เหมาะสม ไม่หยาบคาย หรือส่อไปในทางลามกอนาจาร มิฉะนั้นทีมงานมีสิทธิ์ยกเลิกหรือตัดสิทธิ์การเป็นสมาชิกได้

6. ห้ามสมาชิกเผยแพร่ อ้างอิง พาดพิง ดูหมิ่น หรือกระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และใช้บริการ ในทางที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น เช่น โพสต์ข้อความที่ไม่สุภาพ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ที่ก่อให้เกิดความรำคาญแก่บุคคลอื่น หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ลงในแหล่งข้อมูลที่เป็นสาธารณะ

7. ห้ามสมาชิกใช้พื้นที่ที่ได้รับในการเก็บ หรือเผยแพร่ข้อมูล ภาพ เสียง หรือข้อความ ที่ส่อเค้าไปในทางทุจริต ลามกอนาจาร ผิดกฎหมายและศีลธรรม รวมทั้งข้อมูลประเภท pirate software, crack, hack สมาชิกที่เผยแพร่ข้อมูลประเภทนี้จะถือว่าเป็นการละเมิดและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยสูงสุด

8. สมาชิกต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ในการใช้บริการข้อมูลหรือเข้าร่วมกิจกรรมใน www.lpn.co.th/lumpinicommunity ตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน www.lpn.co.th/lumpinicommunity หากท่านละเมิดหรือละเว้นการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดดังกล่าวทีมงานมีสิทธิ์ยกเลิกการเป็นสมาชิกได้

9. ทีมงาน www.lpn.co.th/lumpinicommunity ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกความเป็นสมาชิกได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า

10. ทีมงาน www.lpn.co.th/lumpinicommunity ขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดให้บริการระบบสมาชิก เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า

บทความก่อนหน้านี้ทำไมต้องประชุมใหญ่ บทความถัดไปเกี่ยวกับชุมชนน่าอยู่


Ad


Marquee Powered By Know How Media.