Community News November 2015

รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคมยอดเยี่ยม
หรือ SET Social Enterprise Invesment Awards 2015

เป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ได้รับจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558

ขอขอบคุณใน การร่วมใจ ห่วงใย และแบ่งปัน จากท่านเจ้าของร่วม และคณะกรรมการนิติบุคคลฯ ทุกท่าน
ที่มอบให้แก่สตรีด้อยโอกาส ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยส่งเสริมและให้ความไว้วางใจ
ว่าจ้างงานบริการของ เจ้าหน้าที่บริการชุมชน เป็นการช่วยเหลือสตรีด้อยโอกาส
ได้มีงานทำ มีศักดิ์ศรี และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ร่วมสนับสนุนจนส่งผลให้ LPN สามารถดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน

การได้รับรางวัลทรงเกียรตินี้ นับเป็นความภาคภูมิใจ
และความสำเร็จร่วมกันของสมาชิกชุมชนลุมพินีและทุกชุมชน

ป ระกาศผลผู้โชคดีทั้ง 15 ท่าน ตรวจสอบรายชื่อ คลิ๊ก!

บทความก่อนหน้านี้ไม่อยากให้ประตูเสียงดังฟังทางนี้ บทความถัดไปครอบครัวลุมพินี คืนชีพจักรยาน...ให้น้องมาเรียน


Ad

Marquee Powered By Know How Media.